Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας της Πληροφορίας

3.jpg

Βασικός στόχος του ΕΔΣ της Αρίστη Συμβουλευτικής είναι η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, της περιβαλλοντικής επίδοσης και της ασφάλειας της πληροφορίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως Ενδιαφερόμενα μέρη της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το ΕΔΣ της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα / περιβάλλον / ασφάλεια πληροφορίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΕΔΣ της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της και την περιβαλλοντικής της επίδοση
 • Η τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων εφόσον αυτές περιγράφονται μέσα από τις συμβάσεις που υπογράφει με πελάτες ή / και συνεργάτες.
 • Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των Ενδιαφερόμενων μερών
 • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και ISO 27001:2013.
 • Η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων & ευκαιριών που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρίας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη – αντιμετώπιση αυτών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Ο συνεχής εμπλουτισμός και η επέκταση της Επιχειρησιακής γνώσης.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών
 • Η πρόληψη της οποιαδήποτε ρύπανσης μπορεί να επέλθει από τις δραστηριότητες της.
 • Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Οι αρχές του ΕΔΣ καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα / περιβάλλον / ασφάλεια πληροφορίας, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των άμεσων και έμμεσων Ενδιαφερόμενων μερών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή, ορίστηκε ο Υπεύθυνος Τμήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας της Πληροφορίας από τη Διοίκηση, ως Υπεύθυνος σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας της Πληροφορίας (που από εδώ και στο εξής και στο σύνολο της τεκμηρίωσης θα αναφέρεται ως ΥΕΔΣ).

Όλα τα τμήματα της Αρίστης Συμβουλευτικής έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το ΕΔΣ μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Αρίστης Συμβουλευτικής να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας / Περιβάλλοντος / Ασφάλειας της Πληροφορίας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά υπηρεσιών αρίστης ποιότητας προς τα Ενδιαφερόμενα μέρη της.