ΕΛΟΤ 1429

2.jpg
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Στα πλαίσια της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 οι δυνητικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων, θα πρέπει να προβούν στην Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής τους Επάρκειας. Στόχος είναι η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013). Με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Η Αρίστη Συμβουλευτική αναλαμβάνει:

  • Να σχεδιάσει, συντάξει και καταθέσει το φάκελο για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου προς την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
  • Να μελετήσει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 το οποίο και θα πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο από το ΕΣΥΔ Φορέα Πιστοποίησης με αντικείμενο: «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα», για τη Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α+Β (έργα με τεχνικό αντικείμενο, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών).

Σύμφωνα με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/31 Μαρτίου 2010) § 11.1, η Διαχειριστική Επάρκεια των τελικών δικαιούχων επιβεβαιώνεται μόνο με τις 2 προαναφερθείσες μεθόδους.

Σχετικές Υπηρεσίες: