Διαχειριστικό Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Η διαχείριση των κινδύνων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και η πρόληψη τραυματισμών στο χώρο εργασίας είναι μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια Εταιρία.

Η Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υ&Α κατά ISO 45001 συνεπάγεται μεταξύ άλλων:

  • την οργάνωση και εξόπλιση των χώρων και του προσωπικού μιας Εταιρίας / Οργανισμού με τα απαραίτητα ενημερωτικά, προστατευτικά και επικοινωνιακά μέσα & μέτρα για την διασφάλιση της Υ&Α,
  • την προώθηση της συμμετοχής του προσωπικού σε αναλύσεις (διαβούλευση) και αποφάσεις για θέματα Υ&Α,
  • την απόλυτη συμμόρφωση με τη σχετική υπάρχουσα και επικείμενη νομοθεσία,
  • την διενέργεια Αξιολογήσεων Κινδύνων για κάθε επίφοβη κατάσταση / δραστηριότητα / πηγή κινδύνου και την προώθηση μιας Risk-based λογικής εργασίας σε όλα τα στελέχη,

και η Πιστοποίηση του από ανεξάρτητο Φορέα δηλώνει ότι μια Εταιρία μεριμνά για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων της και προωθεί μια σύννομη & οργανωμένη λειτουργία.

Με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υ&Α μια Εταιρία κατευθύνεται προς την εξάλειψη ατυχημάτων, την αποφυγή προστίμων, τη βελτίωση της εικόνας και ανταγωνιστικότητας της και την διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας της.

Σχετικές Υπηρεσίες: